Privaatsustingimused

 

AS Magnum Veterinaaria jaoks on oluline austada Teie privaatsust ja järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi mis tahes isikuandmete kohta, mida võime Teie kohta koguda, kui külastate meie veebilehte https://www.cavalorshop.eu/. Meie veebisaiti kasutades nõustute, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt käesolevale privaatsustingimustele.

Käesolevate privaatsustingimustega soovime Teile selgitada, milliseid andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused oma andmete kaitsmiseks. Tingimused rakenduvad ainult meie veebilehele ja selle külastajatele ning ei rakendu andmetele, mida kogutakse muude kanalite kaudu.

Teie andmete töötleja on AS Magnum Veterinaaria
ettevõtte reg. number: 10007517
e-post: vettellimused@magnum.ee
telefoninumber: 800 5000

Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusega.

 

ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

1. Milliseid andmeid me kogume

Kogutav teave hõlmab nii teavet, mida Teie meile teadlikult ja aktiivselt edastate meie teenuste või kampaaniate kasutamisel või nendes osalemisel, kui ka kogu teavet, mille Teie seadmed saadavad meie toodetele ja teenustele juurde pääsemisel.

Meie poolt kogutavad andmed sisaldavad endas teavet, mida olete meie teenuste või kampaaniate kasutamisel meile teadlikult jaganud ning teavet, mida Teie seadmed meile automaatselt edastavad.

Teie isiklikud andmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:

2.Kogutavad andmetüübid

2.1. Isikuandmed

Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Võttes meiega ühendust või külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate meiega järgnevat teavet:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Isikukood
 • Telefoninumber
 • Arsti tegevusloa nr.
 • Postiaadress, riik, maakond, linn
 • Teie ostuajalugu ja tegevus meie e-poes
 • Informatsioon Teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta

2.2. Logifailid

Meie veebileht https://www.cavalorshop.eu/ salvestab oma külastajate kohta logifaile. Kogutava teabe hulka võib kuuluda:

 • Kasutatava seadme tüüp
 • Interneti-protokolli (IP) aadress
 • Brauseri tüüp
 • Internetiteenuse pakkuja (ISP)
 • Veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg
 • Sisenemis- ja väljumislehel tehtavate klikkide arv

Logifailides olevat informatsiooni kasutatakse trendide analüüsimiseks, veebilehe administreerimiseks, lehe külastajate tegevuste jälgimiseks ning demograafilise info kogumiseks. Saadud teabe ei ole mõeldud, ega võimaldagi isikut identifitseerida.

2.3. Küpsised

Nagu enamus veebilehti, kasutab ka https://www.cavalorshop.eu/ "küpsiseid". Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.

Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.

Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

3.KUIDAS JA MIKS ME ANDMEID KASUTAME

Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:

 • Meie veebilehe hooldamiseks, haldamiseks, arendamiseks, personaliseerimiseks ja laiendamiseks.
 • Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist.
 • Teie tuvastamiseks telefoni või e-posti teel.
 • Teile informatsiooni saatmisel ja meie teenuste kohta tagasiside palumisel.
 • Vestlusajaloo lugemise võimaldamiseks, et kiirendada asjakohase nõu andmist.
 • Kauba saatmiseks/kättetoimetamiseks, tellimuste töötlemiseks, arvete vormistamiseks ja Teie tellimuse kinnitamiseks või raha tagastamiseks.
 • Teie eelnevaid tellimusi arvesse võttes Teile huvi pakkuda võivate toodete pakkumine.
 • Muudel eesmärkidel. Näiteks andmete analüüsimiseks.

4.MILLISTEL JUHTUDEL ON VÕIMALIK, ET JAGAME TEIE ANDMEID

 • Võime jagada või edastada Teie isikuandmeid seoses meie ettevõtte omanike vahetuse, ühinemise, varade müügi, finantseerimise või omandamise käigus. Teavitame Teid Teie isikuandmete edastamisest ja sellest, kui neile hakkavad kehtima teised privaatsustingimuste sätted.
 • Võime jagada Teie andmeid oma partnerettevõtetega, nõudes neilt käesolevate privaatsustingimuste järgimist. Partnerettevõtete hulka kuuluvad meie ema- ja tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või ettevõtted, mis kuuluvad meile.
 • Võime jagada Teie andmeid oma äripartneritega, et pakkuda Teile teatud tooteid, teenuseid või kampaaniaid.
 • Võime Teie nõusolekul avaldada Teie isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil.
 • Oleme kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus. Heas usus võime avaldada ka teie andmeid, et järgida seadusest tulenevat kohustust, kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega seonduvaid õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus.

5.TEIE ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

AS Magnum Veterinaaria säilitab Teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevates privaatsustingimustes sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame Teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja eeskirjade jõustamiseks.

6.LASTE ANDMETE TÖÖTLEMINE

Ükski meie toode või teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele ja me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste andmeid. Kahtluse korral, et töötleme alla 13-aastase isiku andmeid, eemaldame selle isiku kõigist meie andmebaasidest.

7.TEIE ÕIGUSED OMA ISIKUANDMETE KAITSMISEKS

Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teadmisega, et see võib mõjutada Teie kogemust meie veebisaidil. Kui otsustate oma andmeid meiega mitte jagada, ei kohtle me Teid seepärast halvemini. Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame seda vastavalt käesolevatele privaatsustingimustele. Teil on õigus nõuda Teie kohta kogutavate andmete üksikasju.

Saades Teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme seda vastavalt käesolevatele privaatsustingimustele ja Eesti Vabariigi seadusele. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et Teil on selleks ka õigus ja luba.

Teil on alati õigus loobuda meiega suhtlemisest ja nõuda, et eemaldaksime Teie andmed meie andmebaasidest. Aeg-ajalt võime ka küsida Teie kohta teavet Teie isiku kinnitamiseks. Kui leiate, et andmed, mida Teie kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, aegunud, puudulikud, ebaolulised või eksitavad, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: vettellimused@magnum.eeTeeme kõik meist oleneva, et parandada ebatäpset, puudulikku, eksitavat või aegunud teavet.

Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, palun võtke meiega ühendust, kasutades käesolevast dokumendist leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime Teie digitaalselt kinnitatud ja isiku tuvastamist võimaldavat kaebust viivitamata ja vastame Teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida Teie kaebuse lahendamiseks ette võtame.

8.GDPR ANDMEKAITSEÕIGUSED

Soovime olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:

 • Juurdepääsuõigus - Teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid.
 • Õigus andmete parandustele - Teil on õigus nõuda, et parandaksime Teie arvates ebatäpsed andmed. Samuti on Teil õigus nõuda, et täiendaksime andmeid, mis on Teie arvates puudulikud.
 • Kustutamisõigus - teatud tingimustel on Teil õigus nõuda Teie isikuandmete kustutamist.
 • Andmete töötlemise piiramise õigus - teatud tingimustel on Teil õigus nõuda teie isikuandmete kasutamise piiramist.
 • Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine - teatud tingimustel on Teil õigus vaidlustada Teie isikuandmete kasutamine.
 • Õigus andmete teisaldatavusele - teatud tingimustel on Teil õigus nõuda, et me edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse Teile.
 • Õigus esitada kaebusi isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui Te leiate, et Teie isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

Eraisikust kliendid võivad pöörduda andmekaitsega seotud küsimustes e-posti aadressile: andmekaitse@magnum.ee.

9.TEIE ANDMETE TURVALISUS

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

AS Magnum Veterinaaria võtab ette kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie andmete töötlemine turvaliselt ja kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega ning Eesti Vabariigi seadustega. Teie andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja on tagatud Teie andmete turvalisus.

10.PRIVAATSUSTINGIMUSTE UUENDUSED

Vajadusel on AS Magnum Veterinaarial õigus teha käesolevates privaatsustingimuste dokumendis muudatusi. Privaatsustingimuste uuenemise järel muudame me selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Kui külastate ja kasutate meie veebilehte ka pärast privaatsustingimuste uuendamist, käsitleme me seda kui Teie vaikivat nõusolekut muudatustega.

 

Viimati uuendatud 04.03.2024

Info                                                       Muu                         Minu konto                   Kontakt

Tellimistingimused                         
 Kaubamärgid   
   Minu konto  
     +372 800 5000
Privaatsustingimused
  Soodustooted      Tellimuste ajalugu          vettellimused@magnum.ee
Küpsiste ülevaade    
  Uued tooted      Tellitud tooted       Vae 16, 76401 Laagri, Eesti
 
  Sisukaart      Logi välja       AS Magnum Veterinaaria